Doktorantura

Печать

Yangiliklar
 
Institutda bugungi kunda 8 ta yо‘nalish bо‘yicha 12 nafar tayanch doktorantura (PhD) doktorantlari va 3 nafar doktorant (Dsc) doktorlik dissertatsiyasi ustida ilmiy-tadqiqot ishlari olib bormoqdalar. 15 nafar mustaqil va 13 nafar erkin tadqiqotchilar doktorlik dissertatsiyasi ustida ilmiy izlanishlarni olib bormoqdalar. 2017 yilda institut doktorant, mustaqil izlanuvchi va erkin izlanuvchilari tomonidan 13 ta doktorlik dissertatsiyasi himoyalari bо‘ldi. Shulardan 4 ta doktorlik (Dsc) (Yunusov S.Z., Siddiqov P.S., Yeshbayeva U.J., Mansurova M.A.), 9 ta doktorlik (PhD) (Mamatova D.A., Djurayev A.M., Muminova N.M., Ruzmetov M.E., Erkinov Z.E., Karimov S.X., Usmonkulov Sh.K., Xazratkulov X.A., Rafiqov A.A.) himoyalari. Doktorantlar Ruzmetov M.E., Erkinov Z.E. va mustaqil izlanuvchilar Djurayev A.M., Karimov S.X. muddatidan ilgari himoya qildilar. Doktorant Shamsiyeva M.B. va erkin izlanuvchilar Ilxomova M.U., Axmedov J.A. hamda Mavlyanov A.P. dissertatsiya ishlarini ilmiy kengashga topshirdilar.
 
 Toshkent tо‘qimаchilik vа yengil sаnoаt institutidа fаoliyat yuritаyotgаn Ilmiy kengаsh(lаr) tо‘g‘risidа mа’lumot
(2017 yil dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)
 
 
 
 Ixtisoslаshgаn kengаshlаrning fаoliyati

    TTYeSIdа 2017 yil 27 iyuldаgi О‘zbekiston Respublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsi huzuridаgi OАK № 62 - sonli buyrug‘i bilаn tаsdiqlаngаn DSc27.06.2017.T.08.01 rаqаmli fаn doktori ilmiy dаrаjаsini beruvchi ilmiy kengаsh fаoliyat yuritmoqdа.
Ushbu kengаsh quyidаgi ixtisosliklаrdа fаn doktori ilmiy dаrаjаsini berаdi:
05.02.03-Texnologik mаshinаlаr, robotlаr, mexаtronikа vа robototexnikа tizimlаri;
05.06.01-Tо‘qimаchilik vа yengil sаnoаt ishlаb chiqаrishlаri mаteriаlshunosligi;
05.06.02 -Tо‘qimаchilik mаteriаllаri texnolo-giyasi vа xom-аshyogа dаstlаbki ishlov berish;
05.06.04 - Tikuvchilik buyumlаri texnologiyasi vа kostyum dizаyni
Hisobot dаvridа ixtiro pаtenti аsosidа himoyasiz fаlsаfа doktori ilmiy dаrаjаsi quyidаgi ilmiy izlаnuvchilаrgа berildi: Аzizov Sh.M. (NаmMTI, 05.06.02), Djurаyev А.M. ( TTYeSI, 05.06.01), Mаmаtovа D.А. (TTYeSI, 05.02.03).
2017 yil sentabr oyidа 4 tа dissertаsiyasi ximoyalаri bо‘lib utdi. Shulаrdаn 2 tа doktorlik (Dsc) ( Siddikov P., Yeshbаyevа U.) vа 2 tа doktorlik (PhD) ( Erkinov Z., Ruzmetov M.).
2017 yil noyabr oyidа 4 tа dissertаsiyasi ximoyalаri bо‘lib utdi. Shulаrdаn 1 tа doktorlik (Dsc) ( Sаrimsаkov O., Nаm MTI) vа 3 tа doktorlik (PhD) (Rаfikov А., Xаzrаtkulov X., Usmonkulov Sh.).
 
Toshkent tо‘qimachilik va yengil sanoat instituti huzuridagi  ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.T.08.01raqamli ilmiy kengash tarkibi

Toshkent tо‘qimachilik va yengil sanoat instituti  huzuridagi  fan doktori ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.T.08.01
 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar
TARKIBI

(05.06.02–Tо‘qimachilik materiallari texnologiyasi va xomashyolariga dastlabki
ishlov berish, 05.06.04–Tikuvchilik buyumlari texnologiyasi va kostyum dizayni ixtisosliklari bо‘yicha)
 

 
 
Toshkent tо‘qimachilik va yengil sanoat instituti  huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DSc.27.06.2017.T.08.01
 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar
TARKIBI

(05.06.01–Tо‘qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarish materialshunosligi,
05.02.03–Texnologik mashinalar. Robotlar, mexatronika va robototexnika tizimlari ixtisosliklari bо‘yicha)


                                        Institutdа ilmiy-pedаgogik kаdrlаr tаyyorlаsh bо‘yichа istiqbolli rejаsining bаjаrilishi

    Institutdа bugungi kundа 8 tа yо‘nаlish bо‘yichа 12 nаfаr tаyanch doktorаnturа (PhD) doktorаntlаri vа 3 nаfаr doktorаnt (Dsc) doktorlik dissertаsiyasi ustidа ilmiy- tаdqiqot ishlаri olib bormoqdаlаr. 15 nаfаr mustаqil vа 13 nаfаr erkin tаdqiqotchilаr doktorlik dissertаsiyasi ustidа ilmiy izlаnishlаrni olib bormoqdаlаr. Hisobot yilidа institut doktorаnt, mustаqil izlаnuvchi vа erkin izlаnuvchilаri tomonidаn 12 tа doktorlik dissertаsiyasi himoyalаri bо‘ldi. Shulаrdаn 3tа doktorlik (Dsc) (Yunusov S.Z., Siddiqov P.S., Yeshbаyevа U.J.), 9 tа doktorlik (PhD) (Mаmаtovа D.А., Djurаyev А.M., Muminovа N.M., Ruzmetov M.E., Erkinov Z.E., Kаrimov S.X., Usmonkulov SH.K., Xаzrаtkulov X.А., Rаfiqov А.А.) himoyalаri. Doktorаntlаr Ruzmetov M.E., Erkinov Z.E. vа mustаqil izlаnuvchilаr Djurаyev А.M., Kаrimov S.X. muddаtidаn ilgаri himoya qildilаr. Doktorant Shamsiyeva M.B. va erkin izlanuvchilar Ilxomova M.U., Axmedov J.A. hamda Mavlyanov A.P. dissertatsiya ishlarini ilmiy kengashga topshirdilar.


                                                                Mustаqil izlаnuvchilik аsosidа ilmiy-pedаgog kаdrlаr tаyyorlаsh

    17 tа mustаqil izlаnuvchilаr doktorlik dissertаsiyasi ustidа ilmiy izlаnishlаr olib borib, ulаrgа 18 nаfаr fаn doktorlаri ilmiy mаslаhаtchilik qilmoqdаlаr. 2017 yildа 3 tа doktorlik (Dsc) (Yunusov S.Z., Siddiqov P.S., Yeshbаyevа U.J.), 6 tа doktorlik (PhD) (Mаmаtovа D.А., Djurаyev А.M., Kаrimov S.X., Usmonkulov Sh.K., Xаzrаtkulov X.А., Rаfiqov А.А.) dissertаsiyasi himoyalаri bо‘ldi. Mustаqil izlаnuvchilаr Djurаyev А.M., Kаrimov S.X. muddаtidаn ilgаri himoya qildilаr.

Toshkent tо‘qimаchilik vа yengil sаnoаt institutidа himoya kо‘rsаtkichlаrigа tegishli аyrim mа’lumotlаr

TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа tаhsil olаyotgаn doktorаntlаr (DSc) hаqidа mа’lumot
(hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)
 

TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа
tаhsil olаyotgаn doktorаntlаr (PhD) hаqidа mа’lumot (hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)


TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа doktorlik dissertаsiyalаri ustidа ilmiy izlаnishlаr olib borаyotgаn mustаqil izlаnuvchilаr
(DSs) tо‘g‘risidа mа’lumot (hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)

 TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа doktorlik dissertаsiyalаri ustidа ilmiy izlаnishlаr olib borаyotgаn mustаqil izlаnuvchilаr (PhD) tо‘g‘risidа mа’lumot (hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)

ILMIY-PEDAGOGIK KADRLAR TAYYORLASH SAMARADORLIGI
Toshkent tо‘qimachilik va yengil sanoat institutida tahsil olayotgan doktorantlar (Dsc) faoliyatining samaradorligi tо‘g‘risida ma’lumot (hisobot yilining dekabr oyi holatiga kо‘ra)

Toshkent tо‘qimаchilik vа yengil sаnoаt institutidа tаhsil olаyotgаn doktorаntlаr (Phd) fаoliyatining sаmаrаdorligi tо‘g‘risidа mа’lumot (hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)

TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа
Doktorаntlаr (DSc) tаhsil olаyotgаn kаttа ilmiy xodim izlаnuvchilаr fаoliyatining sаmаrаdorligi tо‘g‘risidа mа’lumot (hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)

 

TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа
tаhsil olаyotgаn doktorаntlаr (PhD) fаoliyatining sаmаrаdorligi tо‘g‘risidа mа’lumot (hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)

TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа
doktorаnturаdа tаhsil olаyotgаn mustаqil izlаnuvchilаr (DSc) fаoliyatining sаmаrаdorligi tо‘g‘risidа mа’lumot
(hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)

 TOSHKENT TО‘QIMАCHILIK VА YENGIL SАNOАT INSTITUTIdа
doktorаnturаdа tаhsil olаyotgаn mustаqil izlаnuvchilаr (PhD) fаoliyatining sаmаrаdorligi tо‘g‘risidа mа’lumot
(hisobot yilining dekаbr oyi holаtigа kо‘rа)
 
Ilmiy jurnаllаrning fаoliyati
 
    “Tо‘qimаchilik muаmmolаri” ilmiy-texnik jurnаli 04.01.2007y. Toshkent shаhаr Mаtbuot vа аxborot boshqаrmаsidа 02-0023 rаqаmi bilаn rо‘yxаtgа olingаn.
   О‘zbekiston Respublikаsi Milliy kitob pаlаtаsi “Tо‘qimаchilik muаmmolаri” jurnаli tаhririyatigа 2008 yil 24-iyundаgi 446/S shаrtnomаgа аsosаn dаvriy nаshr mаhsulotlаri uchun “Tо‘qimаchilik muаmmolаri” ISSN 2010-6262 rаqаmini bergаn.
    Tаhririyat «Ommаviy аxborot vositаsi tо‘g‘risidаgi» Qonun hujjаtlаri vа muаssis tomonidаn tаsdiqlаngаn Nizom аsosidа, u bilаn tuzilgаn shаrtnomа hаjmidа ish fаoliyatini olib borаdi.
    Tаhririyat ish fаoliyatini olib borish muаssis bilаn kelishilgаn holdа «Tаhririyat hаy’аti vа kengаshi» bosh muhаrriri, bosh muhаrrir о‘rinbosаri, mаs’ul kotib vа ishchi guruh zimmаsigа yuklаtilgаn.
    Dаstlаbki bosqichdа jurnаl bosh muhаrriri о‘rinbosаri t.f.d., dots. А.E.Gulаmov tomonidаn bаrchа ilmiy mаqolаlаr kо‘zdаn kechirilib, tаhlil qilinаdi hаmdа ilmiy mаqolаgа holis tаqriz berishgа mutаxаssisgа tаqrizgа yuborilаdi. Mаqolа holis tаqrizchi tomonidаn kо‘rib chiqilаdi, tаklif vа kаmchiliklаr kо‘rsаtilаdi. Muаlif tomonidаn kаmchiliklаr tuzаtilgаndаn sо‘ng, holis tаqrizchidа e’tiroz qolmаgаn holdа, mаqolа tаhririyat hаy’аti kengаshigа tаqdim etilаdi vа kengаsh tomonidаn chop etishgа tаvsiya etilаdi.
    Jurnаl sonini sаhifаlаsh jаrаyonlаri yakunlаnlаngаndаn sо‘ng, rus tilidа (I.А.Sаruxаnovа), о‘zbek tilidа (G.Sodiqovа), ingliz tilidа (S.Gаlimovа)lаr tomonidаn muhаrrirlik tekshiruvlаri bаjаrilаdi. Sо‘ngrа, jurnаlning loyihаsi ketmа-ketlikdа ilmiy ishlаr bо‘yichа prorektor А.E.Gulаmov vа bosh muhаrrir S.Z.Yunusovgа tаqdim etilib, ushbu jаrаyonlаrdаn sо‘ng bosmаxonаgа tegishli tаrtibdа chop ettirish uchun tаqdim etilаdi.
    Tо‘qimаchilik muаmmolаri» ilmiy-texnik jurnаlining dаvriyligi
3 oydа bir mаrtа, ya’ni yiligа 4 tа son, аdаdi 100 tа.
    Jurnаlning chop etilishi, ishlаb chiqаrilishi bilаn bog‘liq sаrf-xаrаjаtlаr muаssis tomonidаn qoplаnаdi.
    Ilmiy jurnаlning 2017 yil 1,2,3 - sonlаri 100 nusxаdаn chop etildi. Аyni pаytdа 2017 yilning 4 – soni bosmаxonаdа.
    Jurnаlning hаrbir soni bosmаxonаdаn о‘rnаtilgаn tаrtibdа ishchi guruh xodimi (S.Elmonov) orqаli olinib, О‘zbekiston Respublikаsi Vаzirlаr Mаhkаmаsi qoshidаgi Oliy Аttestаsiya Komissiyasi, О‘zbekiston Respublikаsi milliy kutubxonаsi, О‘zbekiston Respublikаsi аloqа vа аxborot аgentligi, Toshkent shаhаr Mаtbuot vа аxborot boshqаrmаsi, Monitoring Mаrkаzi, institut kutubxonаsi, jurnаl bosh muhаrriri, ilmiy ishlаr bо‘yichа prorektor, ilmiy-tаdqiqot bо‘limi, tаlаbаlаr Аkаdemiyasi, dekаnаtlаr, аyrim mutаxаssislik kаfedrаlаri, obunаchilаr vа fаol tаhririyat hаy’аti vа kengаshi а’zolаrigа qаydnomа аsosidа tаrqаtilib hisobdаn chiqаrilаdi. Shu о‘rindа Nizomgа аsosаn аyrim tаshkilotlаr bilаn obunа shаrtnomаsi аsosidаgi tаrqаtmаlаr, institutdа bаjаrilаyotgаn grаnt vа xо‘jаlik shаrtnomаsi rаhbаrlаrigа аrizа аsosidа obunа bо‘lish hаm kо‘zdа tutilgаn.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ ҚАРОРИ
ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТИДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида» 2017 йил 16 февралдаги ПФ-4958-сон Фармони ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:
1. Қуйидагилар:
Олий ўқув юртидан кейинги таълимга қўйиладиган давлат талаблари 1-иловага мувофиқ;
Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисидаги Низом 2-иловага мувофиқ;
Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисидаги ҳужжатларнинг — фалсафа доктори (Doctor of Philosophy), фан доктори (Doctor of Science) дипломлари, шунингдек доцент, катта илмий ходим ва профессор аттестатларининг давлат намуналари 3 — 7-иловаларга мувофиқ тасдиқлансин.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда 2017 йил 1 июлдан бошлаб ушбу қарор билан тасдиқланадиган талабларга мувофиқ аттестация ишларини қабул қилиш, кўриб чиқиш ва изланувчиларга фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) ва фан доктори (Doctor of Science) илмий даражаларини беришни таъминласин.
3. Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда улар томонидан қабул қилинган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни бир ой муддатда ушбу қарорга мувофиқлаштирсин.
4. Вазирлар Маҳкамасининг «Олий ўқув юртидан кейинги таълим ва олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2012 йил 28 декабрдаги 365-сон қарорига (Ўзбекистон Республикаси СП, 2012 йил, 12-сон, 90-модда) 8-иловага мувофиқ ўзгартиришлар киритилсин.
5. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Таълим ва илм-фан масалалари ахборот-таҳлил департаментига юклансин.
Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А. АРИПОВ
Тошкент ш.,
2017 йил 22 май,
304-сон
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги 304-сон қарорига
1-ИЛОВА
Олий ўқув юртидан кейинги таълимга қўйиладиган давлат талаблари
1-боб. Умумий қоидалар
1. Ушбу Олий ўқув юртидан кейинги таълимга қўйиладиган давлат талаблари (кейинги ўринларда Давлат талаблари деб аталади) олий ўқув юртидан кейинги таълим тизимига мажбурий талабларни, шунингдек умумий қабул қилинган халқаро стандартларни ҳисобга олган ҳолда фалсафа доктори (Doctor of Philosophy (кейинги ўринларда PhD деб аталади) ва фан доктори (Doctor of Science (кейинги ўринларда DSc деб аталади) илмий даражалари изланувчиларининг диссертация иши мазмунига ва сифатига қўйиладиган талабларни белгилайди.
2. Давлат талаблари олий таълим муассасалари (кейинги ўринларда ОТМ деб аталади) ва илмий-тадқиқот муассасалари (кейинги ўринларда ИТМ деб аталади) учун мажбурийдир.
3. Ушбу Давлат талабларида қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
олий ўқув юртидан кейинги таълим — жамиятнинг олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларга эҳтиёжини таъминлашга йўналтирилган узлуксиз таълим тури;
олий ўқув юртидан кейинги таълим институти — ОТМ ёки ИТМда таянч докторантура, докторантура ёки мустақил изланувчилик шаклларидаги олий ўқув юртидан кейинги таълимни амалга ошириш тизими;
таянч докторантура — Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда мутахассисликни чуқур ўрганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ҳамда ҳимоя қилиш мақсадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси изланувчилари учун ОТМ ва ИТМларида ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлар бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли;
Олдинги таҳрирга қаранг.
докторантура — Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда мутахассисликни чуқур ўрганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ҳамда ҳимоя қилиш мақсадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фан доктори (DSc) илмий даражаси изланувчилари учун ОТМ ва ИТМларида ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлар бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли;
(3-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 8 ноябрдаги 898-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.11.2017 й., 09/17/898/0234-сон)
мустақил изланувчилик — ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда докторлик диссертациясини тайёрлаш ва ҳимоя қилиш мақсадида мутахассисликни чуқур ўрганиш ва улар томонидан илмий изланишлар бўйича фалсафа доктори (PhD) ёки фан доктори (DSc) илмий даражалари изланувчилари учун ОТМ ва ИТМларда ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли;
докторант — ОТМ ёки ИТМга таянч докторантура ёки докторантурага белгиланган тартибда қабул қилинган шахс;
мустақил изланувчи — ОТМ ёки ИТМга мустақил изланувчиликка белгиланган тартибда қабул қилинган шахс;
изланувчи — фалсафа доктори (PhD) ёки фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун докторлик диссертациясини тайёрлаётган шахс.
2-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларида ўқитиш шакллари ва муддатларига қўйиладиган умумий талаблар
4. Олий ўқув юртидан кейинги таълим қуйидаги шаклларда амалга оширилади:
таянч докторантура;
докторантура;
мустақил изланувчилик.
5. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларида ўқиш уч йилгача давом этади.
6. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтини ташкил этиш ва фаолият кўрсатиши учун ОТМ ва ИТМлар доимий фаолият кўрсатадиган мувофиқлаштирувчи-коллегиал органга (илмий кенгаш, кенгаш, илмий-техникавий кенгаш, илмий-мувофиқлаштирувчи кенгаш ва бошқа шаклларда) (кейинги ўринларда Коллегиал орган деб аталади) эга бўлиши лозим.
7. Таянч докторантурага ва докторантурага қабул қилиш ОТМ ёки ИТМлари ташкил этадиган қабул комиссиялар томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов асосида амалга оширилади.
Таянч докторантурада ўқишга талабгорларни танлаб олиш кириш имтиҳонлари натижаларига кўра, докторантурага эса — суҳбат натижаларига кўра амалга оширилади.
Мустақил изланувчилик институтига расмийлаштириш суҳбат натижаларига кўра амалга оширилади.
8. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларига хорижий фуқароларни ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни қабул қилиш қонун ҳужжатларига ва/ёки Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
3-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларига кирувчи талабгорларга қўйиладиган талаблар
9. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун таянч докторантурага кирувчи ёки мустақил изланувчи сифатида расмийлаштирилувчи шахслар қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:
магистр даражаси ёки клиник ординатура (тиббиёт фанлари учун),ёки олий маълумот (мутахассислик дастурлари бўйича) тўғрисидаги дипломга эга бўлиш;
фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқоти асосини ташкил қилиши мумкин бўлган муайян илмий натижаларга, шу жумладан, илмий журналлар ва нашрларда чоп этилган камида битта илмий мақолага ҳамда илмий-амалий конференциялар, семинарларда, тегишли илмий йўналишлар бўйича илмий ишлар тўпламларида камида иккита тезисга эга бўлиш;
Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун мустақил изланувчиликка икки йилдан кам бўлмаган илмий-педагогик стажга ёки аниқ илмий ютуққа (ихтирога патент ёки муаллифлик гувоҳномаси) эга бўлган шахслар расмийлаштирилади.
10. Фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун докторантурага кирувчи ёки мустақил изланувчи сифатида расмийлаштирилувчи шахслар қуйидаги талабларга жавоб бериши керак:
фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) ёки унга тенглаштирилган хорижий мамлакатларда олинган илмий даражалар;
фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олгандан сўнг муҳим илмий ютуқларга эришиш, шу жумладан, фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқоти асосини ташкил қилиши мумкин бўлган илмий журналларда чоп этилган камида учта илмий мақолага ҳамда илмий-амалий конференциялар, семинарлар ва тегишли илмий йўналишлар бўйича илмий ишлар тўпламларида камида иккита тезисга эга бўлиш.
11. Тиббиёт фанлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим институтига қабул қилишда ОТМ ёки ИТМнинг Коллегиал органи қарори билан талабгордан клиник ординатура (магистратурани) ёки илмий даражани олганидан сўнг илмий, илмий-педагогик ёки амалий иш стажига (икки йилдан тўрт йилгача бўлган муддатда) эга бўлиши талаб этилиши мумкин.
12. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтига қабул қилинадиган талабгорларнинг таянч мутахассислиги олий ўқув юртидан кейинги таълим институтидаги ихтисослик тегишли бўлган фан тармоғига мувофиқ бўлиши керак.
Мутахассисликлар мувофиқ бўлмаганда диссертацияларни тайёрлаш ва ҳимоя қилиш масалалари Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисидаги Низом билан тартибга солинади.
4-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларида ўқишга қўйиладиган талаблар
13. Докторант ва мустақил изланувчилар Коллегиал орган қарори билан тасдиқланадиган индивидуал режага мувофиқ равишда таълим оладилар.
14. Индивидуал режа олий ўқув юртидан кейинги таълим институтида ўқишнинг бутун даври учун тузилади.
15. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни сифатли тайёрлашни таъминлаш, шунингдек диссертация тадқиқотларини олиб боришда уларга илмий ва ўқув-методик ёрдам кўрсатиш мақсадида Коллегиал орган қарори билан:
фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси изланувчиларига илмий раҳбарлар тайинланади;
фан доктори (DSc) илмий даражаси изланувчиларига илмий консультантлар тайинланади(мазкур банднинг олтинчи банди бундан мустасно).
Илмий раҳбарлар этиб, фаол тарзда илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб борувчи фан доктори, шунингдек илмий унвонга эга бўлган фан номзоди ёки фалсафа докторлари (PhD) тайинланиши мумкин.
Фаол тарзда илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб борувчи фан докторлари илмий консультантлар бўлиши мумкин.
Фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқотларини, изланувчининг хоҳишига кўра, илмий консультантсиз ҳам олиб бориш мумкин.
16. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олишда диссертация ҳимоясига қадар изланувчилар:
ихтисослик ҳамда чет тили бўйича малакавий имтиҳон топшириши;
диссертация натижаларининг халқаро ва республика илмий ва илмий-амалий конференцияларида кенг муҳокама қилинишини таъминлаши;
ОАК томонидан белгиланган илмий журналларда чоп этилган диссертациясининг асосий натижаларини акс эттирадиган камида учта (шу жумладан биттаси хорижда) илмий мақолага эга бўлиши шарт.
17. Фан доктори (DSc) илмий даражаси учун диссертация ҳимоя қилишгача изланувчилар:
диссертация натижаларининг халқаро ва республика илмий ва илмий-амалий конференцияларида кенг муҳокама қилинишини таъминлаши;
ОАК томонидан белгиланган илмий журналларда чоп этилган диссертациясининг асосий натижаларини акс эттирадиган камида ўнта (шу жумладан биттаси хорижда) илмий мақолага эга бўлиши шарт.
Ижтимоий-гуманитар фанлар бўйича фан доктори (DSc) илмий даражаси учун изланувчилар диссертация натижалари бўйича монография чоп этган бўлиши лозим.
5-боб. Диссертацияга қўйиладиган талаблар
18. Диссертацияни расмийлаштириш ва уни ҳимоя қилиш изланувчининг хоҳишига кўра ўзбек, рус, қорақалпоқ ва инглиз тилларидан бири ёки ОАК билан келишилган ҳолда бошқа тилда амалга оширилади.
19. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация билимларнинг тегишли тармоғида муҳим аҳамиятга эга масаланинг янги ечимидан иборат ёки долзарб илмий масаланинг ечимига қаратилган илмий асосланган илмий-техник ёки ижтимоий-иқтисодий тавсиялар ишлаб чиқилган тугалланган шаклдаги илмий иш бўлиши лозим.
20. Фан доктори (Doctor of Science) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация тугалланган илмий иш бўлиши ва унда:
муҳим ижтимоий-иқтисодий, илмий ёки амалий муаммолар ечими келтирилган;
ёки тегишли фан соҳасининг истиқболли йўналишини ривожлантириш учун йирик ютуқ сифатида баҳоланадиган янги назарий қоидалар комплекси ишлаб чиқилган;
ёки жорий этилиши фан ва техника, ижтимоий-сиёсий соҳа ёки иқтисодиёт тармоғининг ривожланишига салмоқли ҳисса қўшадиган назарий-методологик ва услубий асослар, илмий асосланган техник, иқтисодий ёки технологик ечимлар ишлаб чиқилган (такомиллаштирилган) бўлиши лозим.
21. Диссертация ва диссертация авторефератини расмийлаштириш қоидалари ОАК томонидан белгиланади.
6-боб. Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларга қўйиладиган умумий малака талаблари
22. Қуйидагилар олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёргарлигининг зарурий ва етарли даражасини белгилайдиган асосий талаблар ҳисобланади:
а) фалсафа докторлари учун (PhD):
умумилмий ва аниқ тармоқ тадқиқотларининг методологиясини эгаллагани, муаммони малакали тарзда аниқлаши ва асослай олиши, илмий маълумотлар ва материалларни мақсадли тарзда излай олиши, таҳлил қилиши, тизимлаштириши ва умумлаштириш қобилиятига эга бўлиши;
тадқиқот натижаларига асосланиб муаммо мазмунини баён қила билишни, илмий хулосалар ва тавсияларни аниқ ва лўнда ифодалай олиши;
илмий натижаларни амалиётда жорий этиш учун тақдим қила олиши;
б) фан докторлари учун (DSc):
ихтисослик бўйича чуқур фундаментал билимларга эга бўлиши;
фундаментал тадқиқотларни юқори савияда бажара олиши ва муҳим ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга илмий-амалий муаммоларни еча олиши;
илмий натижаларни амалиётга жорий этиши.
Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги 304-сон қарорига
2-ИЛОВА
Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисида
НИЗОМ
1-боб. Умумий қоидалар
1. Ушбу Низом олий ўқув юртидан кейинги таълим институтида таҳсил олишни ташкил этиш ва ўқиш тартибини белгилайди.
2. Мазкур Низомда қуйидаги асосий тушунчалар қўлланилади:
олий ўқув юртидан кейинги таълим — жамиятнинг олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларга эҳтиёжини таъминлашга йўналтирилган узлуксиз таълим тури;
олий ўқув юртидан кейинги таълим институти — ОТМ ёки ИТМда таянч докторантура, докторантура ёки мустақил изланувчилик шаклларидаги олий ўқув юртидан кейинги таълимни амалга ошириш тизими;
таянч докторантура — Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда мутахассисликни чуқур ўрганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ва ҳимоя қилиш мақсадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси изланувчилари учун ОТМ ва ИТМларида ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли;
Олдинги таҳрирга қаранг.
докторантура — Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган, ишлаб чиқаришдан ажралган ҳолда мутахассисликни чуқур ўрганиш ва докторлик диссертациясини тайёрлаш ва ҳимоя қилиш мақсадида улар томонидан илмий изланишлар олиб бориш бўйича фан доктори (DSc) илмий даражаси изланувчилари учун ОТМ ва ИТМларида ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли;
(2-банднинг бешинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 8 ноябрдаги 898-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.11.2017 й., 09/17/898/0234-сон)
мустақил изланувчилик — ишлаб чиқаришдан ажралмаган ҳолда докторлик диссертациясини тайёрлаш ва ҳимоя қилиш мақсадида мутахассисликни чуқур ўрганиш ва улар томонидан илмий изланишлар бўйича фалсафа доктори (PhD) ёки фан доктори (DSc) илмий даражалари изланувчилари учун ОТМ ва ИТМларда ташкил этиладиган олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим шакли;
докторант — ОТМ ёки ИТМга таянч докторантура ёки докторантурага белгиланган тартибда қабул қилинган шахс;
мустақил изланувчи — ОТМ ёки ИТМга мустақил изланувчиликка белгиланган тартибда қабул қилинган шахс;
изланувчи — фалсафа доктори (PhD) ёки фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун докторлик диссертациясини тайёрлаётган шахс.
3. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтида таълим қуйидаги шаклларда ташкил этилади:
таянч докторантура;
докторантура;
мустақил изланувчилик.
4. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институти етакчи ОТМ ва ИТМ ҳузурида фан ва техниканинг муҳим тармоқларида олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш, шунингдек фан ва технологияларнинг устувор йўналишларида фундаментал тадқиқотларни ривожлантириш, давлат илмий-техника дастурларини амалга ошириш мақсадида очилади.
5. Хорижий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларига ўқишга қабул қилиш Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига ва/ёки халқаро шартномаларга мувофиқ тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
6. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтига қабул қилинаётган магистр ёхуд клиник ординатурага (тиббиёт фанлари учун) ёки мутахассислик дастурлари бўйича олинган олий маълумот тўғрисидаги дипломга эга бўлиш, фан номзоди, фалсафа доктори (PhD) ёки унга тенглаштирилган хорижий мамлакатларда илмий даражага эга бўлганлар мутахассислиги олий ўқув юртидан кейинги таълим ихтисослиги тегишли бўлган фан соҳасига мувофиқ бўлиши шарт. Фан соҳалари мос келмаганда ёки олий ўқув юртидан кейинги таълимни фаннинг турдош соҳалари бўйича олиш режалаштирилганда талабгорлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси (кейинги ўринларда ОАК деб аталади) белгилаган фанлар бўйича қўшимча имтиҳонлар топшириши лозим.
Олдинги таҳрирга қаранг.
Шу билан бирга, тиббиёт, фармацевтика, ветеринария мутахассисликлар бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим институтига фаннинг турдош соҳалари бўйича қабул қилинишга йўл қўйилмайди.
(6-банднинг иккинчи хатбошиси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 8 ноябрдаги 898-сонли қарори таҳририда — Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.11.2017 й., 09/17/898/0234-сон)
Бакалавриат таълими йўналиши ва магистратура мутахассислиги таълимнинг турли соҳаларига тегишли бўлганда, ОАК томонидан белгиланган фанлар бўйича қўшимча имтиҳонлар топшириш шарти билан, бакалавриат таълимининг йўналишига тегишли бўлган таълим соҳасига мувофиқ бўлган мутахассислик бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун докторлик диссертациясининг белгиланган тартибда тайёрланишига ва ҳимоя қилинишига йўл қўйилади.
7. Олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрларни сифатли тайёрлашни таъминлаш, шунингдек диссертация тадқиқотларни ўтказишда уларга илмий ва ўқув-услубий ёрдам кўрсатиш мақсадида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш истагидаги талабгорлар Коллегиал орган қарори билан илмий раҳбарларга, фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш истагидаги талабгорлар эса — илмий маслаҳатчиларга бириктирилади.
Фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланадиган диссертация тадқиқотлари илмий маслаҳатчини тайинланмасдан ҳам амалга оширилиши мумкин.
8. Фан доктори бир вақтнинг ўзида учтадан кўп бўлмаган изланувчиларга илмий раҳбар ва маслаҳатчи бўлиши мумкин.
Илмий унвони бўлган фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) бир вақтнинг ўзида фақат бир нафар таянч докторантга ва мустақил изланувчига илмий раҳбар этиб бириктирилиши мумкин.
Хорижий фуқароларга ёки фуқаролиги бўлмаган изланувчиларга ўрнатилган меъёрдан ортиқ илмий раҳбар ёки консультантлар тайинланиши мумкин.
2-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларини очиш тартиби
9. ОТМ ва ИТМ ўзлари тизимига кирадиган тегишли вазирликлар, идоралар ва ташкилотларга таянч докторантура ёки докторантурани очишнинг мақсадга мувофиқлиги тўғрисида қуйидаги ҳужжатлар билан мурожаат қилади:
олий ўқув юртидан кейинги таълим институтини очиш бўйича муассасанинг мувофиқлаштирувчи-коллегиал органининг (кейинги ўринларда Коллегиал орган деб юритилади) (илмий кенгаш, кенгаш, илмий-техник кенгаш, илмий-мувофиқлаштирувчи кенгаш ва ҳ.к.) тегишли қарори;
Низомнинг иловасига мувофиқ тегишли мутахассисликлар бўйича тадқиқот олиб борувчи фан номзоди, фалсафа доктори (PhD), фан докторлари тўғрисидаги кадрлар бўлими томонидан тасдиқланган маълумот;
шунингдек, олий ўқув юртидан кейинги таълим фаолиятини сифатли таъминлашда моддий-техник база мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар.
10. Тасарруфида ОТМ ва ИТМ бўлган вазирлик, идора ва ташкилотлар мурожаат тушган ва барча зарур ҳужжатлар тақдим этилган санадан бошлаб бир ой муддатда таянч докторантура ёки докторантурани очиш ёки очишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қиладилар. Қабул қилинган қарор ўн кун муддатда тегишли ОТМ ва ИТМга юборилади.
Олий ўқув юртидан кейинги таълим институтини очиш тўғрисидаги қарорнинг нусхаси ахборот учун ОАК ва Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлигига, шунингдек олий ўқув юртидан кейинги таълим институтини аккредитация қилувчи давлат ваколатли органига ҳам юборилади.
Ўзларида олий ўқув юртидан кейинги таълим институтлари очилган ОТМ ёки ИТИлар ҳам мустақил изланувчилик тартибида олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаши мумкин.
11.ОТМ ёки ИТМдаги олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларини аккредитациядан ўтказиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда давлат ваколатли органлари томонидан амалга оширилади.
12. Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш масалаларида тасарруфида ОТМ ва ИТМларига эга вазирлик ва идораларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради.
3-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълимни таянч докторантура ва докторантура шаклида ташкил этиш
13. Тасарруфида ОТМ ёки ИТМ бўлган вазирликлар, идоралар ва ташкилотлар ҳар йили 15 майгача бўлган муддатда Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлигига юқори малакали илмий илмий-педагогик кадрларга бўлган эҳтиёжлар, амалдаги олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларининг самарадорлиги, таълим олаётган докторантлар ва мустақил изланувчилар контингенти, илмий раҳбарлар ва илмий консультантларнинг самарали ишлари, шунингдек мазкур Низомда белгиланган, битта илмий раҳбар ва битта илмий консультантга бириктириладиган докторантлар сонидан келиб чиқиб, кейинги йилдан бошлаб таянч докторантурага, докторантурага Ўзбекистон Республикаси давлат бюджет маблағлари ҳисобига ўқитиш учун қабул квотаси (кейинги ўринларда қабул квотаси деб аталади) бўйича асосланган таклифлар билан мурожаат қиладилар.
14. Вазирликлар, идоралар ва ташкилотлар бўйича қабул квотаси Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва Иқтисодиёт вазирлиги билан келишган ҳолда тасдиқланади ва ҳар йили 1 июндан кечикмасдан тегишли равишда тасарруфида ОТМ ёки ИТМ бўлган вазирликлар, идоралар ва ташкилотларга юборилади.
Вазирликлар, идоралар ва ташкилотлар идоравий мансуб ОТМ ва ИТМ бўйича аккредитациядан ўтган мутахассисликлар бўйича қабул квотасини тақсимлайди.
Вазирлик, идора ва ташкилотлар тегишли ихтисослик бўйича тасдиқланган қабул квотаси тўғрисидаги маълумотни тасарруфида бўлган ОТМ ва ИТМга ҳар йили 15 июнгача етказадилар.
Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги тасдиқланган қабул квотаси асосида ҳар йили 15 июнгача бўлган муддатда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигига кейинги йил учун бюджет буюртманомасини тақдим этади.
15. ОТМ ва ИТМлар ҳар йили 1 сентябрдан кечикмасдан оммавий ахборот воситаларида қабул квоталарига мувофиқ ҳужжатларни қабул қилиш муддатларини, талаб қилинадиган ҳужжатлар, топшириладиган имтиҳонлар рўйхатини ва қабул квотаси миқдорини кўрсатган ҳолда таянч докторантура ва докторантурада ўқиш учун талабгорларнинг ҳужжатларини қабул қилиш тўғрисида эълон беради.
Ҳужжатлар ОТМ ва ИТМ қабул комиссияси томонидан 15 сентябрдан 15 октябргача бўлган даврда қабул қилинади.
16. Таянч докторантурага қуйидагиларга эга бўлганлар қабул қилинади:
магистр даражасига ёхуд клиник ординатурани тугатган (тиббиёт фанлари учун), олий маълумот тўғрисидаги диплом (мутахассислик дастурлари бўйича) эга бўлганлар;
фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқоти асосини ташкил қилиши мумкин бўлган илмий натижалар, шу жумладан илмий журналларда чоп этилган камида битта мақола ҳамда тегишли йўналишлар бўйича иккитадан кам бўлмаган илмий ишлар тўпламларига киритилган маъруза тезисларига эга бўлганлар.
17. ОТМ ва ИТМларда ректор (директор) раислигида қабул комиссияси тузилади. Қабул комиссияси аъзолари ректор (директор) томонидан тегишли ихтисослик бўйича етакчи олимлар орасидан тайинланади.
Ихтисослик бўйича имтиҳонларни топширишда қабул комиссияси таркибида камида битта фан доктори ёки профессор бўлиши зарур, комиссиянинг қолган аъзолари фан номзодлари ёки фалсафа докторлари (PhD) бўлиши мумкин.
18. Таянч докторантурада ўқишга талабгорлар ОТМ ёки ИТМга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этадилар:
ариза;
қисқача биографик маълумотнома;
меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси (ишлаётган талабгорлар учун);
олий таълим муассасаси магистратураси дипломи ёки клиник ординатурани тугатганлик (тиббиёт фанлари учун), олий маълумот (мутахассислик дастурлари бўйича) тўғрисидаги диплом нусхаси;
нашр этилган илмий ишлар рўйхати, шунингдек уларнинг нусхалари.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Давлат стипендияси соҳиблари тегишли ҳужжат нусхасини тақдим этадилар.
19. Докторантурага қуйидагиларга эга бўлганлар қабул қилинади:
фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) ёхуд уларга тенглаштирилган хорижий давлатларда олинган илмий даражалар;
фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси ёхуд уларга тенглаштирилган бошқа илмий даражалар олгандан сўнг муҳим илмий ютуқларга эришиш, шу жумладан, фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация тадқиқоти асосини ташкил қилиши мумкин бўлган илмий журналларда чоп этилган камида учта илмий мақолага ҳамда илмий-амалий конференциялар, семинарлар ва тегишли илмий йўналишлар бўйича илмий ишлар тўпламларида камида иккита тезисга эга бўлиш.
20. Докторантурада ўқишга талабгорлар ОТМ ёки ИТМга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этадилар:
ариза;
қисқача биографик маълумотнома;
меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси (ишлаётган талабгорлар учун);
олий маълумот, фан номзоди ёхуд фалсафа доктори (PhD) ёки хорижий давлатларда унга тенглаштирилган илмий даражага эга бўлганлиги тўғрисидаги диплом нусхаси;
тадқиқот мавзуси бўйича илмий маъруза ва фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган докторлик диссертацияси режасининг муфассал лойиҳаси;
нашр этилган илмий ишлар рўйхати, шунингдек уларнинг нусхалари.
21. Тиббиёт фанлари бўйича олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларига қабул қилишда ОТМ ёки ИТМ нинг Коллегиал органи қарори билан талабгордан клиник ординатура (магистратурани) ёки илмий даражани олганидан сўнг илмий, илмий-педагогик ёки амалий иш стажига (икки йилдан тўрт йилгача бўлган муддатда) эга бўлиши талаб этилиши мумкин.
22. Таянч докторантурада ўқиш учун талабгорлар мутахассислик ва чет тили (таълимнинг олдинги даражаларида ўрганилган хорижий тил) бўйича кириш имтиҳонлари топширадилар. Талабгорларда IELTS (ўртача балли камида 5,5), TOEFL (РВТ) (567 баллдан кам бўлмаган), TOEFL (iBT) (87 баллдан кам бўлмаган), CEFR (В2 даражадан паст бўлмаган) бўйича тасдиқловчи амалдаги халқаро малака сертификатлари мавжуд бўлганда чет тилидан топшириладиган имтиҳонлардан озод этилади.
Кириш имтиҳонлари саволлари ОТМ ёки ИТМнинг қабул комиссияси томонидан мутахассисликнинг моҳиятидан келиб чиқиб тузилади ва Коллегиал орган томонидан тасдиқланади.
Докторантурада ўқиш учун кираётган талабгорлар Коллегиал орган томонидан ихтисослик бўйича суҳбатдан ўтадилар.
23. Таянч докторантурага кириш имтиҳонлари ва докторантурага кириш учун суҳбат ҳар йили 1 — 25 ноябрь даврида ўтказилади.
24. Таянч докторантурага ва докторантурага кирувчи талабгорларнинг кириш имтиҳонлари, суҳбат натижаларидан ва ажратилган қабул квотасидан келиб чиқиб, қабул комиссияси ва (ёки) Коллегиал орган томонидан 30 ноябргача бўлган муддатда қабул қилинганлардан танланади.
Бир неча талабгорларнинг таянч докторантурага ва докторантурага кириш имтиҳонлари ёки суҳбат натижалари бўйича улар томонидан тўплаган якуний баллари тенг бўлган тақдирда қуйидаги талабгорларга устунлик берилади:
а) таянч докторантурага:
Ўзбекистон Республикаси Президентининг Давлат стипендиялари соҳиблари;
магистратурани аъло баҳолар билан тамомлаганлар;
муаллифлик гувоҳномалари ва патентга эга бўлганлар;
б) докторантурага:
5 йилдан ортиқ илмий-педагогик стажга эга бўлганлар;
муаллифлик гувоҳномалари ва патентга эга бўлганлар;
монография (ижтимоий-гуманитар фанлар учун), талабгорнинг диссертация мавзуси бўйича ОАК рўйхатига мувофиқ илмий журналларда, шу жумладан хорижий журналларда чоп этилган сони бўйича (бошқа талабгорларга нисбатан) кўп миқдорда илмий мақолага эга бўлганлар;
диссертация тадқиқоти ҳажмининг 50 фоиздан кўп қисмини бажарганлар.
25. Қабул комиссияси таянч докторантурада таълим олувчиларнинг кириш имтиҳонлари натижаларини мажлис протоколи билан расмийлаштиради ва беш кун муддатда Коллегиал органга тасдиқлаш учун киритади. Докторантурада таълим олувчи талабгорлар бўйича ўтказилган суҳбат натижалари ҳам Коллегиал орган қарори билан тасдиқланади
Шу билан бирга, Коллегиал орган қарорида таянч докторантура ва докторантурага қабул қилинганларнинг докторлик диссертацияси мавзулари тасдиқланади.
26. Таянч докторантура ва докторантурага ўқишга қабул қилиш ОТМ ректори ёки ИТМ директори буйруғи билан ҳар йили 5 декабргача амалга оширилади. Бунда таянч докторантура ва докторантурада таълим олиш кейинги йилнинг 1 январидан бошланади.
Ўқишга қабул қилиш тўғрисидаги буйруқда илмий раҳбарлар ва илмий консультантлар (консультант бўлган тақдирда) ҳам белгиланади.
27. Таянч докторантура ва (ёки) докторантурада ўқишга қабул қилинганлар, уларнинг тасдиқланган мавзулари, илмий раҳбарлари ва илмий консультантлари (консультантлар тайинланган ҳолатларда) тўғрисидаги маълумот:
ОТМ ёки ИТМ томонидан — юқори вазирлик, идора ва ташкилотларга ҳар йили 10 декабргача;
вазирлик, идора ва ташкилотлар томонидан — ҳар йили жорий йилнинг 15 декабригача Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги ва ОАКга тақдим этилади.
Тасдиқланган диссертация мавзулари, илмий раҳбар ва илмий консультантлар (консультант тайинланган ҳолатларда) тўғрисидаги маълумот Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлигининг маълумотлар базасига киритилади, шунингдек ОАКда рўйхатга олинади ва «ОАК Бюллетени» журналида чоп этилади.
28. Докторант илмий раҳбар ва консультант (консультант тайинланган ҳолатларда) билан биргаликда диссертация ишини тайёрлашнинг якка тартибдаги режасини (кейинги ўринларда якка тартибдаги режа деб аталади) ишлаб чиқади. Якка тартибдаги режа таянч докторантурага ёки докторантурага ўқишга қабул қилингандан кейин бир ойда Коллегиал орган қарори билан тасдиқланади.
29. Илмий раҳбар докторант учун ихтисослик бўйича назарий-методологик дастур ишлаб чиқади. Назарий-методологик дастур таянч докторантурага ўқишга қабул қилингандан бошлаб бир ой муддат ичида Коллегиал орган томонидан тасдиқланади.
Назарий-методологик дастур методологиянинг умумий концепцияси ва масалаларини, мазкур ихтисослик бўйича назарий асосларни ва илмий тадқиқот усулларини ўз ичига олади. Назарий-методологик дастур таянч докторант томонидан ўқишнинг биринчи йили мобайнида илмий раҳбарнинг ёрдамида ўзлаштирилади.
30. Ўқишга қабул қилинган санадан бошлаб:
таянч докторантурада — таҳсил олувчи шахсларга стажёр-тадқиқотчи лавозим маошининг базавий миқдорига тенглаштирилган миқдорда стипендия тўланади;
докторантурада — таҳсил олувчи шахсларга фан номзоди илмий даражасига эга (илмий унвонга эга бўлмаган) катта илмий ходим лавозим маошининг базавий миқдорига тенглаштирилган миқдорда стипендия тўланади.
31. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги томонидан таянч докторантура ва докторантурага ўқишга қабул қилиш бўйича тасдиқланган квоталарини ҳисобга олган ҳолда тайёрланган харажатлар сметасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети харажатлар параметрларида белгиланган тартибда ОТМ учун — «Таълим» соҳаси бўйича ва ИТМ учун — «Фан» соҳаси бўйича зарур маблағлар ажратишни назарда тутади.
Олий ҳарбий таълим муассасаларига (кейинги ўринларда «ОҲТМ» деб юритилади) қабул қилинган таянч докторант ва докторантларнинг моддий таъминоти ҳарбий хизматчилар учун қонунда белгиланган тартибда амалга оширилади.
32. Тегишли ҳужжатлар мавжуд бўлган тақдирда таянч докторантура ва докторантурада ўқиш муддати узоқ вақт касал бўлиш, ҳомиладорлик ва туғиш таътилида бўлиш даврига, шунингдек ҳарбий йиғинларга чақирилиш муносабати билан узайтирилиши мумкин.
33. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасига изланувчилар докторлик диссертацияларини Олий ўқув юртидан кейинги таълимга қўйиладиган давлат талабларига мувофиқ малакавий имтиҳонларни топширганларидан кейин ҳимоя қилишга қўйиладилар.
34. Фалсафа доктори (PhD) ёки фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрланган докторлик диссертациясини ўқиш муддати тамом бўлишидан камида 6 ой олдин ҳимоя қилганларга, шунингдек уларнинг илмий раҳбарлари ва консультантларига коллегиал орган қарори билан ОТМ ёки ИТМнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан энг кам ойлик иш ҳақининг ўн беш бараваригача бўлган миқдорда мукофот тўланади.
35. ОТМда илмий раҳбарлар ва консультантлар томонидан докторант билан олиб борилган иш умумий ўқув юкламасига киритилади ва қонунчиликда белгиланган тартибда ҳар бир докторант учун бир йилда 100 соат ҳажмида ҳар ойда тўланади.
ОҲТМда илмий раҳбарлар ва консультантларга иш ҳақи тўлови тасарруфида ОҲТМ мавжуд бўлган вазирлик ва идоралар томонидан белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги билан келишган ҳолда амалга оширилади.
ИТМда илмий раҳбарлар ва консультантларнинг докторантлар билан меҳнатига ҳақ тўлаш ҳар ойда ўқув машғулотлари ўтказганлик учун меҳнатга соатбай ҳақ тўлашнинг қонунчиликда белгиланган тартибида ҳар бир докторант учун бир йилда 100 соат ҳисобида Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетидан «Фан» соҳасига ажратилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилади.
Илмий раҳбарлар ва консультантларнинг хорижий фуқаролар ёки фуқаролиги бўлмаган шахслар бўлган докторантлар билан меҳнатига ҳақ тўлаш ўқиш учун тузилган шартномаларга мувофиқ амалга оширилади.
36. Таянч докторантура ва докторантурада ўқиш муддати докторантларнинг умумий иш стажига қўшилади.
37. Олий ўқув юртидан кейинги таълимни тугатганлар таянч докторантура ёки докторантурага қайта қабул қилинмайди.
4-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълимни мустақил изланувчилик шаклида ташкил этиш
38. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси учун мустақил изланувчиликка қуйидагилар расмийлаштирилади:
магистр ёки клиник ординатура (тиббиёт фанлари учун) дипломи ёки олий маълумот тўғрисидаги (ихтисослик бўйича) дипломга эга бўлганлар;
белгиланган илмий мақолаларига эга бўлганлар;
камида икки йиллик илмий-педагогик иш стажи ёки муайян илмий ютуқлар (ихтиро учун патентлар ёки муаллифлик гувоҳномалари)га эга бўлганлар.
39. Фан доктори (DSc) илмий даражаси учун мустақил изланувчиликка фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) ёки уларга тенглаштирилган хорижий мамлакатларда олинган дипломга эга бўлган, белгиланган тартибда талабларга мувофиқ илмий даража олганидан сўнг салмоқли илмий ютуқларга эришган шахслар расмийлаштирилади.
40. ОТМ ва ИТМлари талабгорларнинг мустақил изланувчиликка ҳужжатларини ушбу Низомнинг 15-бандида кўрсатилган муддатларда қабул қилади.
41. Мустақил изланувчиликка талабгор қуйидаги ҳужжатларни илова қилган ҳолда ариза билан ОТМ ёки ИТМга мурожаат қилади:
қисқача биографик маълумотнома;
фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун мустақил изланувчи сифатида расмийлаштириш учун магистрлик ёки клиник ординатура (тиббиёт фанлари учун) ёки олий маълумот (мутахассислик дастури бўйича) тўғрисидаги диплом нусхаси;
меҳнат дафтарчасининг белгиланган тартибда тасдиқланган нусхаси;
илмий ишлар рўйхати ва уларнинг нусхаси;
фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун мустақил изланувчи сифатида расмийлаштириш учун фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) дипломи ёки хорижда олинган унга тенглаштирилган бошқа илмий даражалар дипломи нусхаси;
иш жойидан тавсифнома.
42. Тиббиёт фанлари бўйича мустақил изланувчи сифатида расмийлаштиришда ОТМ ёки ИТМ нинг Коллегиал органи қарори билан талабгордан клиник ординатурани (магистратурани) тугатгандан сўнг ёки илмий даражани олганидан сўнг илмий, илмий-педагогик ёки амалий иш стажига (икки йилдан тўрт йилгача бўлган муддатда) эга бўлиши талаб этилиши мумкин.
43. Мустақил изланувчиликка талабгорларни танлаб олиш ҳар йили 30 ноябргача бўлган муддатда ихтисослик бўйича суҳбат натижалари ва ОТМ ва ИТМ қабул комиссиясининг тегишли хулосаси бўйича амалга оширилади.
Мустақил изланувчиликка талабгорлар билан ўтказилган суҳбат натижалари Коллегиал орган қарорлари билан тасдиқланади. Шу билан бирга, Коллегиал орган қарорида мустақил изланувчиларнинг диссертация мавзулари тасдиқланади ва илмий раҳбар ёки илмий консультант меҳнатига ҳақ тўлаш шартлари белгиланади.
44. Талабгорлар ОТМ ёки ИТМ раҳбарининг ҳар йили 5 декабргача эълон қилинадиган буйруғи билан кейинги йилга мустақил изланувчиликка расмийлаштириладилар. Буйруқда, шунингдек мустақил изланувчиларнинг илмий раҳбарлари ва илмий консультантлари (консультант бўлган тақдирда) белгиланади.
45. Расмийлаштирилган мустақил изланувчилар, уларнинг диссертация мавзулари тасдиқланганлиги, илмий раҳбарлари ва илмий консультантлари (консультант тайинланганда) тўғрисидаги маълумот:
ОТМ ва ИТМлари томонидан — юқори вазирликлар, идоралар ва ташкилотларга ҳар йили 10 декабргача;
вазирликлар, идоралар ва ташкилотлар томонидан — Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлигига жорий йилнинг 15 декабригача тақдим этилади.
Мустақил изланувчиларнинг тасдиқланган диссертация мавзулари ва илмий раҳбар ва илмий консультант (консультант тайинланганида) тўғрисидаги маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлигининг маълумотлар базасига киритилади, шунингдек ОАКда рўйхатдан ўтказилади ва «ОАК Бюллетени» журналида чоп этилади.
46. Мустақил изланувчилар расмийлаштирилганларидан сўнг бир ой муддатда илмий раҳбар ёки консультант (консультант бўлган тақдирда) билан келишган ҳолда шахсий режаларини Коллегиал органда кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тақдим этадилар.
47. Амалдаги барча талабларни бажарган ва диссертациясини ОАК талабларига мувофиқ равишда тайёрлаган мустақил изланувчилар диссертация ҳимоясига қўйилади.
48. ОТМ ёки ИТМда илмий раҳбарлар ва консультантларнинг мустақил изланувчилар билан олиб борадиган иши учун ҳақ меҳнатга соатбай ҳақ тўлаш бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ўқув машғулотлари олиб борилгани учун ҳар бир изланувчи ҳисобига бир йилда 50 соат ҳисобидан ҳар ойда тўланади.
ОТМда илмий раҳбар ёки консультант муассасанинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобдан ойлик маош олаётган бўлса, мустақил изланувчилар билан ишлаш унинг умумий ўқув юкламаси ҳажмига киритилиши мумкин.
Илмий раҳбарлар ва консультантларнинг хорижий фуқаролар ёки фуқаролиги бўлмаган мустақил изланувчилар билан меҳнатига ҳақ тўлаш ўқиш бўйича тузилган шартномаларга мувофиқ амалга оширилади.
49. Бир неча ОТМ ёки ИТМда бир вақтнинг ўзида мустақил изланувчиликка йўл қўйилмайди.
5-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълимни тўлов-контракт асосида ташкил этиш
50. Хорижий фуқароларни ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни олий ўқув юртидан кейинги таълим институтларига қабул қилиш ва ўқитиш қонун ҳужжатлари ва (ёки) Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномаларига мувофиқ олий ўқув юртидан кейинги таълимга қабул квоталаридан ташқари тўлов-контракт асосида амалга оширилади.
51. Тўлов-контракт асосида олий ўқув юртидан кейинги таълимни амалга оширишда ўқитиш учун, жумладан илмий раҳбарлар ва консультантлар меҳнатига ҳақ тўлаш, тадқиқотлар ва экспериментлар ўтказиш билан боғлиқ харажатларни ҳисобга оладиган ҳақ миқдори, шунингдек уни тўлаш тартиби қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда манфаатдор томонлар ўртасида тузиладиган шартнома билан белгиланади.
6-боб. Изланувчилар фаолияти самарадорлигининг мониторинги
52. Тасарруфида ОТМ ва ИТМга эга вазирликлар, идоралар ва ташкилотлар Ўзбекистон Республикаси Фан ва технологиялар агентлиги билан биргаликда ОТМ ва ИТМдаги изланувчилар фаолиятининг самарадорлиги бўйича мониторинг олиб борадилар.
Мониторингни олиб бориш учун ишчи гуруҳ тузилади, унинг таркиби тасарруфида ОТМ ва ИТМ мавжуд бўлган тегишли вазирлик, идора ва ташкилотлар томонидан тасдиқланади.
53. Фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси учун изланувчилар фаолияти самарадорлигининг мониторинги қуйидаги мезонлар бўйича амалга оширилади:
а) ўқишнинг биринчи йилида:
диссертация мавзуси бўйича тасдиқланган шахсий режанинг мавжудлиги ва унинг бажарилиши;
ихтисослик бўйича тасдиқланган назарий-методологик дастурнинг мавжудлиги ва унинг бажарилиши;
ОАК рўйхатида кўрсатилган тармоқ илмий журналларида диссертация мавзуси бўйича камида битта илмий мақоланинг чоп этилганлиги;
илмий конференцияда диссертация мавзуси бўйича маъруза билан иштирок этганлиги;
диссертация мавзуси бўйича таҳлилий умумлаштирувчи қисқача маълумотнинг мавжудлиги;
ОТМ ёки ИТМ семинарида диссертация мавзусига доир таҳлилий умумлаштирувчи қисқача маълумот натижалари бўйича (илмий раҳбар билан биргаликда) маъруза қилганлиги;
б) ўқишнинг иккинчи йилида:
ОАК рўйхатида кўрсатилган тармоқ илмий журналларида диссертация мавзуси бўйича ҳисобот даврида чоп этилган камида битта илмий мақоланинг мавжудлиги;
диссертация мавзуси бўйича ҳисобот даврида илмий конференция материалларида камида битта чоп этилган маъруза тезисининг мавжудлиги;
ОАК рўйхатида кўрсатилган хорижий журналда диссертация мавзуси бўйича камида битта чоп этилган илмий мақола мавжудлиги;
ОТМ ёки ИТМ илмий-ташкилий бўлинмаси (кафедра, лаборатория, бўлим, сектор) илмий семинарида диссертация ишининг дастлабки натижалари бўйича (мустақил) маъруза билан иштирок этиш;
диссертация мавзуси бўйича шахсий режасининг бажарилиши бўйича ҳисобот бериш;
в) ўқишнинг учинчи йилида:
журналларда, шу жумладан хорижий журналларда сони ОАК талабларига мувофиқ чоп этилган илмий мақолалари мавжудлиги;
ОАК талабларига мувофиқ тайёрланган тугалланган диссертация иши, авторефератининг мавжудлиги;
ОТМ ёки ИТМ илмий-ташкилий бўлинмалари мажлисларида диссертация ва авторефератининг кўриб чиқилганлиги ва муҳокама қилинганлиги.
54. Фан доктори (DSc) илмий даражаси учун изланувчилар фаолиятининг самарадорлиги мониторинги қуйидаги мезонлар бўйича амалга оширилади:
а) ўқишнинг биринчи йилида:
диссертация мавзуси бўйича шахсий режанинг мавжудлиги ва унинг бажарилиши;
диссертациянинг биринчи ва иккинчи боблари тайёрлиги;
диссертация мавзуси бўйича ОАК рўйхатида кўрсатилган журналларда камида учта илмий мақола чоп этилганлиги;
диссертация мавзуси бўйича республика ва халқаро илмий конференциялар материалларида камида битта маъруза тезиси чоп этилганлиги;
диссертация мавзуси бўйича илмий конференция ёки семинарда маъруза қилиш;
диссертация мавзуси бўйича таҳлилий шарҳ;
диссертация мавзуси бўйича таҳлилий шарҳ натижалари бўйича семинарда сўзга чиқиш;
б) ўқишнинг иккинчи йилида:
диссертациянинг учинчи ва тўртинчи боблари тайёрлиги;
ОАК рўйхатида кўрсатилган журналларда диссертация мавзуси бўйича камида тўртта илмий мақола эълон қилинганлиги (жумладан биттаси хорижда);
диссертация мавзуси бўйича халқаро ва республика илмий конференциялар материалларида чоп этилган камида битта маъруза тезисининг мавжудлиги;
диссертация ишининг дастлабки натижалари бўйича семинар ўтказиш;
конференция ёки семинарда маъруза билан қатнашиш (камида бир марта);
диссертация мавзуси бўйича шахсий режанинг бажарилиши тўғрисидаги ҳисобот;
в) ўқишнинг учинчи йилида:
диссертация мавзуси бўйича ОАК рўйхатида кўрсатилган журналларда камида учта илмий мақола эълон қилинганлиги;
диссертация натижалари бўйича (ижтимоий-гуманитар фанлар бўйича) чоп этилган монографиянинг мавжудлиги;
ОАК талабларига мувофиқ тайёрланган тугалланган диссертация иши ва авторефератнинг мавжудлиги;
диссертация ёки авторефератни ОТМ ёки ИТМ илмий-ташкилий бўлинмаларида кўриб чиқилганлиги ва муҳокама этилганлиги.
55. Мониторинг натижалари Коллегиал орган томонидан кўриб чиқилади ва тасдиқланади. Шахсий режаларини бажармаган изланувчиларга нисбатан тегишли қарорлар қабул қилинади.
Шахсий режаларини бажармаган докторантлар Коллегиал орган қарори билан таянч докторантура ёки докторантурадан четлатилади ва ўқишга қайта тикланмайди.
Докторантурадан мониторинг натижалари бўйича четлатилган ёки диссертациясини муддатида ҳимоя қилмаган шахслар диссертациясини тугатиш ва ҳимоя қилиш даврида мустақил изланувчи сифатида расмийлаштирилиши мумкин. ОТМ ёки ИТМнинг ички тартиби ва қоидаларини бузганлиги учун ўқишдан четлатилган шахслар ўқишга тикланмайди.
Шахсий иш режаларини бажармаган мустақил изланувчиларнинг илмий раҳбарлари ва консультантларига нисбатан Коллегиал орган қарори билан раҳбарлик ва маслаҳат учун тўланадиган ҳақ тўхтатилади.
56. Мунтазам равишда (қаторасига икки марта ва ундан кўп) изланувчиларнинг диссертацияларини ўз вақтида ҳимоя қилишни таъминламаган илмий раҳбарлар ва консультантлар Коллегиал орган қарори билан уч йилгача бўлган даврга илмий раҳбарлик ёки консультантликдан четлатилиши мумкин.
57. Коллегиал орган тавсияси бўйича изланувчиларнинг шахсий режаларига ўзгартиришлар киритилиши мумкин.
Илмий раҳбарлар ва илмий консультантлар фаолиятининг самарадорлигини назорат қилиш Коллегиал орган томонидан амалга оширилади.
7-боб. Олий ўқув юртидан кейинги таълим тўғрисидаги ҳужжатлар
58. Қонун ҳужжатларида назарда тутилган олий ўқув юртидан кейинги таълим талабларини бажарган ва белгиланган тартибда диссертация ҳимоя қилган шахсларга ўрнатилган тартибда давлат намунасидаги тегишли фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) дипломи берилади.

 Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 майдаги 304-сон қарорига
8-ИЛОВА

Вазирлар Маҳкамасининг «Олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2012 йил 28 декабрдаги 365-сон қарорига киритилаётган
ЎЗГАРТИРИШЛАР
1. 1-банднинг иккинчи, учинчи ва олтинчи хатбошилари, шунингдек 1, 2 ва 5-иловалар ўз кучини йўқотган деб ҳисоблансин.
2. 4-иловада:
а) 6-бандда:
тўртинчи хатбошидаги «докторлик диссертацияси ишларига ҳамда фан доктори илмий даражаси» сўзлари «диссертация ишларига ҳамда фалсафа доктори (Doctor of Philosophy, бундан буён — PhD), фан доктори (Doctor of Sciences, бундан буён — DSc) илмий даражалари» сўзлари билан алмаштирилсин;
тўққизинчи хатбошидаги «фан доктори илмий даражаси» сўзлари «фалсафа доктори (PhD), фан доктори (DSc) илмий даражалари» сўзлари билан алмаштирилсин;
б) 7-бандда:
иккинчи хатбошидаги «илмий ташкилотлари» сўзлари «олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари» сўзлари билан алмаштирилсин;
учинчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини олиш учун диссертация тадқиқотлари мавзулари мониторингини олиб боради, шунингдек уларни рўйхатдан ўтказади»;
тўртинчи хатбошидаги «катта илмий ходимлар-изланувчилар ва мустақил изланувчи» сўзлари «таянч докторантура ва докторантура ҳамда мустақил изланувчи» сўзлари билан алмаштирилсин;
бешинчи хатбошидаги «фан доктори илмий унвонини» сўзлари «илмий даражаларни» сўзлари билан алмаштирилсин;
олтинчи, еттинчи хатбошидаги «фан доктори илмий даражасини» сўзлари «илмий даражаларни» сўзлари билан алмаштирилсин;
саккизинчи хатбошидаги «докторлик диссертацияларининг» сўзлари «фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини олиш учун диссертацияларнинг»» сўзлари билан алмаштирилсин;
ўнинчи, ўн биринчи хатбошидаги «фан доктори илмий даражасини» сўзлари «фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини» сўзлари билан алмаштирилсин;
ўн иккинчи хатбошидаги «фан доктори» сўзлари «илмий даража» сўзлари билан алмаштирилсин;
ўн учинчи хатбошидаги «фан доктори» сўзлари «фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc)» сўзлари билан алмаштирилсин;
ўн бешинчи хатбошидаги «докторлик диссертацияси» сўзлари «диссертация» сўзлари билан алмаштирилсин;
в) 8-бандда:
тўртинчи хатбошидаги «фан доктори» сўзлари «фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc)» сўзлари билан алмаштирилсин;
бешинчи, олтинчи, саккизинчи, ўн биринчи хатбошлардаги «фан доктори илмий даражасини бериш бўйича» сўзлари «илмий даражалар берувчи» сўзлари билан алмаштирилсин;
г) 14-бандда тўртинчи хатбошидаги «илмий даража» сўзлари «илмий даражалар» сўзлари билан алмаштирилсин;
д) 15-бандда:
бешинчи хатбошидаги «фан доктори илмий даражаси бериш бўйича илмий кенгашлар» сўзлари «илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар» сўзлари билан алмаштирилсин;
еттинчи хатбошидаги «илмий даража» сўзлари «илмий даражалар» сўзлари билан алмаштирилсин;
саккизинчи хатбошидаги «фан доктори илмий даражаси бериш бўйича» сўзлари «илмий даражалар берувчи» сўзлари билан алмаштирилсин;
тўққизинчи хатбошидаги «докторлик диссертациялари» сўзлари «диссертациялар» сўзлари билан алмаштирилсин;
е) 16-банднинг биринчи ва саккизинчи хатбошиларидаги «докторлик диссертацияларининг» сўзлари «диссертацияларнинг» сўзи билан алмаштирилсин;
ж) 17-банддаги «фан доктори илмий даражасини бериш бўйича» сўзлари «илмий даражалар берувчи» сўзлари билан алмаштирилсин;
з) 26-банднинг биринчи хатбоши қуйидаги таҳрирда баён этилсин:
«26. Тақдим этилган диссертацияларни, уларнинг илмий ва амалий аҳамиятини илмий экспертизадан ўтказиш, илмий даражалар берувчи илмий кенгашлар ишини ва аттестация ўтказишда талабларнинг ягоналиги таъминланишини назорат қилиш, илмий даражалар ва илмий унвонлар бериш тўғрисидаги тақдимномаларни кўриб чиқиш, шунингдек OAK Раёсатига тавсиялар тайёрлаш учун фан, техника, таълим ва маданият соҳаларидаги етакчи олимлар ва мутахассислардан фан йўналишлари бўйича эксперт кенгашлари ташкил этилади.»;
и) 28-банддаги «фан доктори илмий даражаси» сўзлари «илмий даражалар» сўзлари билан алмаштирилсин;
к) 29-банднинг иккинчи хатбошидаги «фан доктори илмий даражаси» сўзлари «илмий даражалар» сўзлари билан алмаштирилсин;
л) 30-банддаги «Фан доктори илмий даражасини» сўзлари «илмий даражалар» сўзлари билан алмаштирилсин.
 
2018 йил 1-босқич таянч доктарантура ва мустақил изланувчиликка қабул қилинганлар тўғрисида маълумот

Институт ректорининг 2017 йил 23 ноябрдаги  43-3n - сонли буйруғи билан 2018 йил  1-босқичга 9 нафар докторант ва 24 нафар мустақил-изланувчилар қабул қилинди. Қабул қилинган докторант ва мустақил-изланувчиларнинг докторлик диссертация мавзулари ҳамда илмий раҳбарлари институт Кенгашининг 31 январдаги 6/3 қарори билан тасдиқланди.
1. Шодмонқулов Зоҳир Абдураимович   - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Технологическое обеспечение качества поверхностного слоя при абразивно-струйной обработке зубьев пильных дисков литерных машин с целью повышения их работоспособности».
Илмий раҳбар: т.ф.д., доц. Шин И.Г.
2.Ражабов Ибрат Яхшимуродович  - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Пахта тозалагичларни тозалаш самарадорлигини ошириш учун муқобил усулларни ишлаб чиқиш».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Сафоев А.А.
3. Норбаева Дилфуза Вохобжон қизи  - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш зонаси элементлари конструкцияларини такомиллаштириш ва параметрларини асослаш».
Илмий раҳбар: т.ф.н., доц. Росулов Р.Х.
4. Эшмирзаев Алишер Пардаевич - докторант (PhD).
 Докторлик диссертация мавзуси: «Маҳаллий зот пиллалардан FY-2008 чувиш автоматида хом ипак олишнинг рационал режимларини ишлаб чиқиш  ва асослаш».
 Илмий раҳбар: т.ф.д, доц. Гуламов А.Э.
5. Кўполова Юлдуз Илхомовна - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Кондуктив иссиқлик алмашувини такомиллаштириш асосида пахтани қуриш жараёнини тезлаштириш».
Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Парпиев А.П.
6. Шамукимова Мухаррам Батировна - докторант (PhD).
 Докторлик диссертация мавзуси: «Таркибида турли нисбатда пахта ва маҳаллий полиэфир толалари бўлган тўқимачилик материалларини кимёвий пардозлаш технологиясини ишлаб чиқиш».
 Илмий раҳбар:  т.ф.д., проф. Набиева И.А.
7. Алламуратова Тамара Калмуратовна - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Разработка ресурсосберегающей технологии получения трикотажных изделий двухслойным переплетением».
Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Мукимов М.М.

8. Хамракулова Диёра Ойбек қизи - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Разработка основ проектирования форменной одежды для силовых структур Узбекистана».
Илмий раҳбар: т.ф.д.,проф. Камилова Х.Х.
9. Максудов Набижон Баходирович - докторант (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Повышение гигиенических свойств плотнооблегающих изделий из высокорастяжимых материалов с компрессионным эффектом».
Илмий раҳбар: т.ф.д.,проф. Нигматова Ф.У.
10. Галимова Зульфия Камиловна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Оценка влияния текстурных характернистик бумаги с добавлением вторичных волокон  на  качество печатной продукции».
Илмий раҳбар: т.ф.д. доц. Бабаханова Х.А.
11. Джалилов Анвар Абдугаффарович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Таркибида синтетик толалар мавжуд кўпқатламли қоғоз ва картоннинг босма хоссалари».
Илмий раҳбар: т.ф.д., доц. Ешбаева У.Ж.
12. Булгакова Юлия Александровна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Разработка основ формирования системы “оригинал-цветопроба-оттиск” и применение её в практике выпуска плиграфической продукции».
Илмий раҳбар: т.ф.д.,проф. Рахимов А.Р.
13. Умарходжаев Даврон Хакимович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: « Разработка высокоэффективной технологии очистки хлопкового волокна при переработке трудно очищаемого и машинного сбора хлопка-сырца».
Илмий раҳбар: т.ф.д, проф. Максудов Э.Т.   
14. Очилов Махсуджон Мурадуллаевич - мустақил-изланувчи (PhD).
Илмий раҳбар: т.ф.д. Хакимов Ш.Ш.
Докторлик диссертация мавзуси: « Пахта чигитидан момиқни ажратиш жараёни янги технологиясини назарий ва амалий тадқиқ қилиш».
15. Бастамкулова Ханифа Давроновна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Комплекс ипларнинг таркибини ўзига хослиги ва уларнинг хусусиятларига бурамларнинг таъсири».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Ахмедов Ж.А.
16. Закирова Дилфуза Хабибуллаевна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Шаклдор ипларни ишлаб чиқаришнинг янги усуллари тадқиқоти».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Исломбекова Н.М.
17. Умурзакова  Халима Хабибуллаевна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Ипак тиббиёт докаси учун хомашё тайёрлаш технологиясини яратиш ».
Илмий раҳбар: т.ф.н. Арипджанова Д.У.
18. Бекмуратова Зульфия Тлеумуратовна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: « Создание технологии выработки тканых бинтов с оптимальными структурами на станке FITTEX».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Авазов К.Р.
19. Джумабаев Ғуломжон Халиллаевич - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Ҳалқали йигирув машиналари конструктив элементларини такомиллаштириш асосида сифатли ип олиш».
Илмий раҳбар: т.ф.д, проф. Жуманиязов Қ.Ж.
20. Мирсадиков Мирзаит Мирзахидович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Йигирилган табиий ипак ипидан трикотаж тўқима ишлаб чиқаришнинг янги усуллари тадқиқоти».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Кадирова Д.Н.
21. Мирхожиев Миржамол Миркаримович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Белгиланган бикрликдаги янги таркибли қотирма матоларни илмий асослаш».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Абдуллаев У.Т.
22. Ҳафизов Фируз Облобердиевич - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Разработка структуры тканого карказа пажарных рукавов».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Хасанов Б.К.
23. Рохимов Ихлос Озодович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Аралаш толали ипларни қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш асосида маҳсулот сифатини яхшилаш».
Илмий раҳбар: т.ф.н, проф. Қулметов М.Қ.
24. Атанафасов Муҳиддин Раҳмонович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Қисқартирилган технология асосида сифатли тола ва ип ишлаб чиқариш».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Акбаров Р.Д.
25. Жўраев Обиджон Соҳибекович - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Турли тола чиқиндилари аралашмасидан янги ассортиментдаги нотўқима мато ишлаб чиқариш технологиясини яратиш».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Очилов Т.А.
26. Патхуллаев Сарваржон Убайдулла ўғли - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Пахтани ғарамда сақлаш ва қуритиш жараёнини муқобиллаштириш асосида сифатли тола олиш».
Илмий раҳбар: т.ф.н, доц. Ахмедов Б.Б.
27. Маматмусаева Нигора Азимбаевна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: «Қайта ишлаш тармоғи корхоналари ривожланишининг маркетинг стратегияси».
Илмий раҳбар: и.ф.д., проф. Эргашходжаева Ш.Д. (ТДИУ)
28. Якубова Гулираъно Шухратовна - мустақил-изланувчи (PhD).
Докторлик диссертация мавзуси: « Нотўқима материаллар ишлаб чиқариш корхоналари молиявий ҳолати таҳлили ва аудити услубиётини такомиллаштириш».
Илмий раҳбар: и.ф.д., проф. Хасанов Б.А. (ТДИУ)
29. Муминова Наргиза Махсуджоновна - мустақил-изланувчи (Dsc).
Докторлик диссертация мавзуси: «Тўқимачилик маҳсулотлари савдосида талабни шакллантириш ва сотишни рағбатлантириш тизимини такомиллаштириш».
Илмий раҳбар: и.ф.д., проф. Хошимов А.А.

2018 йил феврал ойидаги ҳимоялар ҳақида маълумот
 
9 феврал:  05.02.03- Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари ихтисослиги бўйича (фалсафа фанлари доктори PhD илмий     даражасини олиш учун) Мустақил изланувчи - Мавлянов А.П. Диссертация мавзуси:  “Пахта таъминлагичи ишчи органлари конструкцияларини такомиллаштириш ва асосий параметрларини ҳисоблаш методлари”.  Илмий раҳбар: т.ф.д., проф Джураев А.Д.
 
16 феврал:  05.02.03- Тери, мўйна, пойабзал ва тери- галантерея буюмлари  технологияси (фалсафа фанлари доктори PhD илмий даражасини олиш учун) Мустақил изланувчи - Ильхамова М.У. Диссертация мавзуси:  “Статик электр токидан  ҳимояловчи махсус пойабзални яратиш ва тадқиқ этиш”. Илмий раҳбар: т.ф.н., проф. Мақсудова У.М.

Докторант - Шамсиева М.Б. Диссертация мавзуси: “Эфир мойлари асосида чармларни ёғлантириш технологияси, хоссалари ва олиниши”.  Илмий раҳбар: т.ф.д., проф. Қодиров Т. Ж. 23 феврал:  05.06.02 –“Тўқимачилик материаллари технологияси ва хом-ашёга  дастлабки қайта ишлов бериш” ихтисослиги бўйича (фан доктори DSc илмий даражасини олиш учун).

Мустақил изланувчи – Ахмедов Ж.А. Диссертация мавзуси:  “Табиий ипакдан янги структурали тикув ипларини ишлаб чиқариш технологиясининг асослари” Илмий маслаҳатчи: т.ф.д., доц. Даминов А.Д.

Мустақил изланувчи – Сабиров И.К.  Диссертация мавзуси:   “Нам пахтани қайта ишлашда тола чиқишини ошириш”.
Илмий маслаҳатчи: т.ф.д. проф. Хажиев М.Т.
 

 

 

Bizning manzil

O`zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shoxjahon ko`chasi, 5 uy


Ishonch telefonlari:
0-371-253-32-02
0-371-253-36-17

titlp_info@edu.uz
rector@titli.uz

OO`MTV ishonch telefoni
 1006

Foydali saytlar

www.press-service.uz
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati
www.gov.uz
O‘zbekiston Respublikasining Hukumat portali
www.universityjournal.ru
НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ- рецензируемый научный журнал
www.ziyonet.uz
Axborot ta`lim tarmog`i
www.lex.uz
Qonun hujjatlari ma`lumotlari milliy bazasi
www.edu.uz
O`zbekiston Respublikasida ta`lim
www.magisterjournal.ru
ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ - Научный журнал

Статистика

No valid database connection Table './titli-new/jos_jstats_ipaddresses' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT count(*) AS nbr_of_visits, w.tld AS tld, t.fullname AS full_name, count(*) AS total_visits FROM jos_jstats_ipaddresses w LEFT JOIN jos_jstats_topleveldomains t ON(t.tld = w.tld) LEFT JOIN jos_jstats_visits v ON(v.visitor_id = w.id) WHERE (1=1) AND (1=1) AND w.type=1 GROUP BY tld ORDER BY nbr_of_visits DESC, t.fullname ASC
Top 0:
0 visits from 0 countries